"ҮЗМОН" ХХК нь 2018 оноос Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ, Байгаль орчны нөлөөлийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа тасралтгүй амжилттай явуулж байна. Манай компани нь  дараах үндсэн чиглэлээр байгаль орчины нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийнэ. Үүнд:
  • Уул уурхай
  • Дэд бүтэц
  • Хөдөө аж ахуй, Үйлдвэрлэл
  • Үйлчилгээ
Баг хамт олон
"ҮЗМОН" ХХК нь үндсэн 6 ажилчинтай, гэрээт 7 судлаачтай хамтран ажилдаг. Байгууллагын үндсэн ажилчид нь биологич, геодезийн инженер,  Байгаль орчны мэргэжилтэн, кадастрын инженер,  хөрс судлаач, экологич, газар зохион байгуулагч, ургамал судлаач, нягтлан, гүйцэтгэх захирал гэсэн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн мэргэжилтэнгүүд ажиллаж байна.

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ:
1. Газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгаа
2. Байгаль орчин төлөв байдлын үнэлгээ
3.Кадастр, геодезийн хэмжилт, боловсруулалт
4.Газрын улаан шугам тавих, эргэлтийн цэг тогтоох
5.Техник эдийн засгийн үндэслэл